Trondheim kammermusikkfestival 22.-29. September 2024

OM FESTIVALEN Partnere KONTAKT Competition Program
English

Bærekraft i Trondheim kammermusikkfestival

Publisert: 09.06.2022

Mye av det vi gjør kan knyttes til FNs bærekraftsmål – og mer skal det bli. Her kan du lese om mangfold, livskvalitet, læring og resten av bærekraftsarbeidet vårt.Helt siden Trondheim kammermusikkfestival så dagens lys i 1996 har vi levert kunst- og kulturopplevelser til et stort og mangfoldig publikum. Vi har engasjert artister, musikere og komponister i inn- og utland, bidratt til utvikling og utdanning for lokale og internasjonale musikkspirer og bidratt til lokalsamfunnet på mange måter.  

Kammermusikken og den klassiske musikken har som alle andre kunstarter en ubestridt egenverdi uavhengig av de nytteverdiene musikken og musikkopplevelser skaper. I en større sammenheng ser vi at kultur og kunst også påvirker andre samfunnsområder.  

FNs Bærekraftsmål krever at all økonomisk, sosial og miljømessig utvikling skal tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det er en selvfølge for oss å bidra der vi kan, og mye av det vi gjør kan knyttes til FNs bærekraftsmål.

Bærekraft i Kamfest, TICC og Fargespill Trondheim

Mål 3: God helse og livskvalitet for alle  
Mål 4: Inkluderende, rettferdig og livslang læring  
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene  
Mål 9: Bærekraftig innovasjon og infrastruktur
Mål 10 og 11: Mindre ulikhet og mer inkluderende lokalsamfunn 
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon  
Mål 13: Stoppe klimaendringene  
Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner  
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

 

  
God helse og livskvalitet for alle
Kamfest, TICC og Fargespill Trondheim er arenaer for samhold, fellesskapsfølelse og tilhørighet for publikum, utøvere og deltakere. Mesterklasser, talentprogram, kurs og Fargespill gir mulighet og rom for å oppleve mestring, trygghet og styrke, og er med på å bidra til livskvalitet og god mental helse.


 


Inkluderende, rettferdig og livslang læring
Kamfest, TICC og Fargespill er arenaer for samspill, utvikling og livslang læring. Fargespillmetodikken bidrar til bedre språkutvikling og raskere integrering for nyankomne unge flyktninger gjennom kulturutveksling, inkludering og mestring. Festivalen bidrar i undervisningen av barn og unge gjennom samarbeid med NTNU Institutt for musikk og Trondheim kulturskole, arrangerer åpne lytteseminar og legger til rette for samspill mellom lokale og internasjonale artister.


 


Likestilling mellom kjønnene
Vi jobber aktivt for kjønnsbalanse i styre, administrasjon og festivalstab og bidrar til å sikre kvinner like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i organisasjonen vår. Vi har en hovedvekt av kvinner i administrasjon og festivalstab og god kjønnsbalanse i styret og blant festivalartistene og -komponistene.


 


Bærekraftig innovasjon og infrastruktur
Festivalen er en innovatør og katalysator i byens musikkliv gjennom å skape sjangeroverskridende prosjekter og bestillingsverk, videreutvikle konsertformen, vekke kulturinteresse gjennom nyskapende identitet og kommunikasjon, inspirere gjennom festivalkomponister fra hele verden og samarbeide tett med innovasjonsmiljøer som Cirka Teater, NTNU og Stiftelsen Fargespill.


 


Mindre ulikhet og mer inkluderende lokalsamfunn
Kamfest, TICC og Fargespill Trondheim er bevisst sitt ansvar som samfunnsaktør og vil bidra til bærekraftige lokalsamfunn og mindre ulikhet. Vi jobber aktivt med tilgjengelighet, inkludering og mangfold:

 • Trondheim kammermusikkfestival er en del av prosjektet «Tilgjengelighetsmerket», og ønsker å være inkluderende og tilgjengelig for alle blant annet gjennom:
  • God informasjon om tilgjengeligheten ved våre konsertarenaer
  • Universelt utformet nettside
  • Tilrettelegging for deltakelse som frivillig

 

 •  Bidra til å bekjempe diskriminering og rasisme og bidra til mangfold og inkludering i vår virksomhet:
  • Fargespill Trondheim
  • Frivillige og festivalstab
  • Festivalartister og TICC-instruktører
  • I møte med publikum

 

 • Bidra til å utjevne sosiale og kulturelle ulikheter:
  • God tilgang til kulturelle arenaer og møtesteder
  • Gratis arrangement
  • Økt fokus på tilstedeværelse og bidrag til kulturelle opplevelser i bydeler med fokus på områdesatsing


 


Ansvarlig forbruk og produksjon og stoppe klimaendringene
Vi jobber aktivt og målrettet for å kutte transportutslipp for artistreiser, transport t/r flyplass og i sentrum under festivalen. Vi skal produsere mindre avfall ved catering og kontor. Vi skal bidra til sirkulær økonomi og gjenbruk ved å låne inn og låne ut, og ha fokus på bærekraft ved alle innkjøp.


 


Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Det å møtes og uttrykke seg gjennom kunst og kultur binder oss sammen utenfor politikkens og språkets rekkevidde og er med på å vise vei for et samfunn som ønsker fred og rettferdighet. Kamfest, TICC og Fargespill Trondheim viser at artister, frivillige og profesjonelle kan forenes på tross av ulike kulturer, tro og politiske meninger, hvor de uttrykker seg og samskaper i gjensidig respekt og tillit.


 


Samarbeid for å nå målene
Kamfest, TICC og Fargespill Trondheim samarbeider med andre i kunst- og kultursektoren og undervisningssektoren og knytter bånd mellom det profesjonelle kulturlivet og frivilligheten. Innen kultursektoren har vi et tett og velfungerende samarbeid mellom arrangør og profesjonelle utøvere, og med konsertlokaler og andre bransjeaktører.